Allmänna försäljnings- och leveransvillkor

1. Tillämpning

Villkoren tillämpas vid leverans av varor och tjänster från Skara Gross AB (”Skara Gross”) till en köpare (”Kunden”). Med Kund avses såväl detaljist, restaurang, hotell som återförsäljare.

2. Skara Gross

Skara Gross bedriver grossistverksamhet med kundens behov i centrum och arbetar ständigt med att tillgodose rätt produktkvalitet och erbjuda ett intressant produktutbud, med ambitionen att vara den mest attraktiva livsmedelsgrossisten i närområdet.

3. Anbud

Skara Gross anbud gäller under den tid som anges i offerten. Om ingen giltighetstid utsatts gäller anbudet 15 dagar från offertens datum.

4. Beställning

Beställning av varor kan ske via telefon, fax eller mejl. Beställning ska ske senast kl 15:00 arbetsdagen före överenskommen leveransdag i veckan, som följer gällande transportrutt. Leveranstid för varor som inte finns på lager, s.k. beställningssortiment, och volymorder är vanligen 3-10 dagar, i förekommande fall längre. Delleveranser är tillåtna och behandlas som separata order.

5. Leveransvillkor

Om inte annat följer av avtalet sker leverans fritt kund (DAP, Incoterms 2010) upp till 2 gånger per vecka, inom 50 km från Skara Gross lager.

Leverans ska kontrolleras av kund vid ankomst för att säkerställa rätt vara och kvantitet samt eventuella leveransskador. Risken för varan övergår på Kunden när varan är överlämnad.

6. Garanti

För levererad vara gäller garanti enligt tillverkarens villkor under förutsättning att originalförpackningen är obruten och att varan hanterats enligt tillverkarens instruktion.

Garantin upphör att gälla om förpackningen har skadats genom yttre påverkan, vårdslöshet eller om förpackningen på något sätt har ändrats av Kunden.

7. Betalningsvillkor

Efter sedvanlig och godkänd kreditprövning erhålls en kredit motsvarande den av kreditupplysningen angivna kreditgränsen. Skara Gross tillämpar daglig fakturering och betalning ska vara Skara Gross tillhanda 20 dagar från fakturadatum. Faktureringsavgift, för närvarande 20 kronor, debiteras kund om inget annat har avtalats. Om ingen kredit beviljats eller om utestående betalningar överskrider kreditgräns tillämpas kontant betalning.

Kreditvillkoren kan omprövas av Skara Gross under avtalsperioden. Skara Gross äger rätt att kräva säkerhet för kundens fullgörande av betalningsförpliktelse samt att inställa leveranser av varor och tjänster om Kunden är i dröjsmål eller om det finns anledning anta att Kunden inte i rätt tid eller på annat sätt kommer att fullgöra sin förpliktelse som är väsentlig för relationen mellan parterna.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 12 % per år. Skara Gross förbehåller sig rätten att om inget annat har avtalats debitera en påminnelseavgift om 60 kronor för varje påminnelse som skickats till kund orsakad av försenad betalning.

8. Dröjsmål

Vid försenad leverans är Skara Gross skyldig att underrätta kunden så snart detta blivit känt, samt ange orsak och beräknad ny leveransdag. Ersättning för försenad leverans utgår inte från Skara Gross till Kund.

Kund äger rätt att annullera beställning vid dröjsmål om dröjsmålet är av väsentlig betydelse för Kunden och Skara Gross insåg eller bort ha insett detta. Kunden är inte berättigad till ersättning vid annullering av beställning som nu sägs. 

9. Priser

Skara Gross erbjuder varor och tjänster enligt vid var tid gällande sortiments- och prislista. Samtliga försäljningspriser är angivna i svenska kronor exklusive moms. Vid var tid gällande moms tillkommer på angivna priser. Skara Gross förbehåller sig rätten att justera försäljningspriserna vid förändring av valutakurser, importavgifter, fraktavgifter eller pris från underleverantör.

10. Reklamation & returer

Reklamation av vara eller leverans ska ske till Skara Gross samma dag som leverans erhållits, dock senast påföljande helgfri vardag efter leverans. Sker inte reklamation som nu sägs, äger Kunden inte åberopa felet eller bristen. Anmärkning av faktura ska meddelas Skara Gross senast 8 vardagar från fakturadatum.

Vara som önskas returneras som följd av reklamation eller fel orsakad av Kund ska godkännas av Skara Gross innan de returneras. Retur ska vara intakt och ske i obruten originalförpackning samt hanterats enligt tillverkarens instruktion, annars utgår ingen ersättning. Retur av kurant lagervara krediteras med försäljningspris minus 20 % med minsta avdrag av 100 kronor. Returfrakt kan eventuellt tillkomma. Felbeställda varor i beställningssortimentet tas inte i retur, ej heller färskvaror. Felaktig leverans orsakad av Skara Gross returneras utan kostnad.

Garantin för felaktig vara innefattar rätt till ersättningsleverans för levererad vara som till följd av råvaru-, produktions- eller förpackningsfel inte kan konsumeras. Eventuellt uppkomna kostnader i samband med utbyte av vara ersätts inte av Skara Gross utöver fraktkostnader.

11. Ansvarsbegränsning

Skara Gross ansvar för fel eller brist vid leverans av vara är begränsad till rätten till omleverans. Kunden har inte rätt till prisavdrag i anledning av fel eller brist och inte heller rätt till skadestånd från Skara Gross. Om fel eller brist är av väsentlig betydelse för Kunden och Skara Gross insåg eller bort inse detta, har Kunden rätt att häva den aktuella leveransen som av Kunden reklamerats som felaktig.

Kunden är inte berättigad till skadestånd eller annan ersättning i anledning av hävning som nu sägs.

12. Force Majeure

Skara Gross ansvarar inte för dröjsmål, prisförändringar, fel eller brist, om det orsakats av omständighet utanför Skara Gross kontroll, som helt eller delvis har verkat hindrande, försenande eller försvårande för uppfyllelse av Skara Gross åtagande.

13. Sekretess

Leveransvillkor, betalningsvillkor samt priser är konfidentiellt och får inte delges tredje part eller parter som inte berörs av offert eller leverans.

14. Tvist

Tvist med anledning av tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol och enligt svensk lag.

 

Dokument

Du kan ladda ner ett dokument med villkoren, klicka här